การต่ออายุโดเมนเนม

สำหรับ ลูกค้าเดิม ที่เป็นลูกค้ากับทาง The S curve  ที่ประสงค์ต่ออายุโดเมนเนม 

สำหรับ ลูกค้าใหม่ ที่ประสงค์โอนย้ายโดเมนเนม เพื่อเป็นลูกค้ากับทาง The S curve